SUOMEN KANSAN SINIVALKOISET  (SKS) -YHTEISLISTAN OULUN KUNTAVAALIOHJELMA 2008:

1. Perusterveydenhuollon palvelut ja edellytykset on pystyttävä turvaamaan. Esim. terveyskeskusmaksut poistettava kokonaan  eikä hammashoitoihin, ortopedioihin ym. kunnallisen terveydenhuollon palveluihin saa olla kuukausien mittaisia jonoja.

2. Vanhustenhuollon palveluita on kehitettävä. Jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus sosiaalisesta asemastaan tai asuinpaikastaan riippumatta vanheta turvallisesti ja arvokkaasti.

3. Suomalaislasten päivähoidon laadusta ja turvallisuudesta on ehdottomasti huolehdittava entistä tarkemmin. Monikulttuuriseen päivähoitoon suunnatut varat on suunnattava suomalaislasten päivähoidon kehittämiseen, (mm. ryhmäkokoja pienennettävä).

4. Koulutoimessa lietsoo kestämätöntä kehitystä suuntaus, jossa monikultturistamisohjelmiin syydetään koulutoimen määrärahoja, mutta kehityskykyiset oppilaat joutuvat kärsimään resurssien puutteesta ja esim. opiskelemaan homekouluissa ja oppilasmääriltään ylisuurissa luokissa.

5. Kohtuuhintaista kunnallista vuokra-asuntotuotantoa ja tarjontaa on lisättävä. Pitkäaikaisasunnottomuus (joka on Oulussakin suuri ongelma!) on poistettava heti riittävän tehokkailla keinoilla valtiovallan taholta!

6. Joukkoliikennettä on kehitettävä ympäristönäkökohdat huomioonottaen rationaalisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.

7. Yhteisöllisyys on turvallisuuden perusedellytys. Suomalaiskansallisen kulttuurimme edistäminen ja vaaliminen on asetettava jokaisen kunnan sivistystoimen yksiköiden toiminnan perusedellytykseksi. Monikulttuurisuus pirstoaa yhteiskuntaa ja lisää siten turvattomuutta!

8. Pelastustoimen toimintaedellytyksistä on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Kuntien on pyrittävä vaikuttamaan valtiovaltaan siten, että palo- ja pelastushenkilöstön  eläkeikä lasketaan 55:een vuoteen. Kuntalaisten perusturvallisuutta ei saa vaarantaa turvallisuudesta vastaavan ammattikunnan korkealla eläkeiällä.

9. Kaikissa kiintiöpakolaisia vastaanottaneissa kunnissa (kuten Oulussakin) on tuloksettomat kotouttamisohjelmat   korvattava taloudellisesti  järkevillä kotiuttamisohjelmilla!

10. Alle 1000 euron kuukausitulot on vapautettava kunnnallisverosta, se säästää toimeentulotukimenoja ja lisää vähävaraisempien kuntalaisten taloudellista aktiivisuutta.

11. Omaishoitoon tarkoitettuja määrärahoja on lisättävä ja turvattava hoitajille riittävä toimeentulo sekä vapaa-aika, tähän lisätty määräraha maksaa nopeasti itsensä takaisin pienentyneinä laitoshoitokuluina. 

12. Vammaispalveluiden laatua on parannettava ehdottomasti inhimilliset tekijät huomioonottaen. Jokainen ihminen ja elämä on arvokas! Taloudellisuus, rationalisointi ja tehokkuus ovat toissijaisia arvoja.
 
13. Sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen on taattava veroton 1000 euron perustoimeentulo ja pääsy maksuttomaan kuntoutukseen -vihdoinkin! Näin kunnatkin maksavat kunniavelkaa.

14. Kuntaliitokset eivät ole kuntatalouksien kannalta itseisarvoja. Suuri ei aina ole kaunista eikä varsinkaan edullisinta tai turvallisinta veronmaksajille.

15. Valtuustoissa tulee kieltää  "vanhoilta puolueilta" periytyvä puolue- ja ryhmäkuri.

16. Kuntien ja kuntaliittojen tulee painostaa myös valtakunnantason poliittisia päättäjiä, jotta riittävät poliisipalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä ilman kohtuuttomia viivästyksiä. Tämä on otettava huomioon nyt meneillään olevassa poliisin organisaatiouudistuksessa.

17. Kunnnissa on päätöksiä ja linjaratkaisuja tehtäessä asetettava aina oman kansan hädänalaiset joukot (asunnottomat, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat jne.) etusijalle. Mahdollisimman suuren maahanmuuttajamäärän haaliminen kuntaan ei saa olla itseisarvo.

18. Kuntien tulisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta eläinsuojelun hoitamisessa. Eläinten kohtelussa on viime vuosina menty huonompaan suuntaan ja siihen tulee ehdottomasti reagoida myös kuntatasolla.
 
19. Sinivalkoiset ovat valmiit teknisiin vaaliliittoihin "väristä" välittämättä kaikkien yhteistyökykyisten pienpuolueiden ja muiden ryhmittymien kanssa johtuen käytössä olevasta pienryhmittymille epäoikeudenmukaisesta vaalien ääntenlaskentamatematiikasta (belgialaisen D´Hondt:in järjestelmä).
 
20. Etenkin Oulun kaupunkia koskien on kunnallispolitiikassa huomioitava mielenterveys- ja päihdetyön määrärahojen ja kaikkinaisten resurssien riittämättömyys, josta aiheutuu mm. inhimillisesti ja jopa yhteiskuntarauhaakin koskien aivan liian pitkiä jonoja esim. mielenterveystoimistoihin.
 
 
 
 
 
21. Oulun kaupungin sosiaalitoimeen on myöskin lisättävä resursseja tuntuvasti niin, että esim. perustoimeentulotuen piiriin kuuluvat anomukset voidaan käsitellä lakisääteisesti 7:n vuorokauden kuluessa. Rahaa kyllä Oulussakin tällähetkellä on, lisäksi tarvitaan vain kansallisen yhteisvastuun hengessä toteutettavaa hyvää tahtoa!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Oulussakin tulisi kunnallisessa työvoimapolitiikassa hyväksyä se tosiasia, että yli kymmenen vuotta byrokraattien palloteltavina eri tavoin olleet pitkäaikaistyöttömät tulisi päästää suosiolla eläkkeelle. Näin säästettäisiin myöskin sosiaalitoimen menoja.